میلان کوندرا تو کتاب جاودانگی میگه: آدم ها گاهی با یه حرک