🔴 این عکس یادتونه؟ بعد از تزریق واکسن نوبت بچه ها بود!!!!