عشق زيباست تنهاباتو.زندگي شيرين است تنهاباتو.دوست داشتن ز