هيچ درد و غصه اي نيست که دوا نداشته باشد اما چه بسا که دو