یکمی جالبه.خودمم تو کف عکس خودم موندم اما نمیدونم دوستم چ