زخمی اگر به قلب بنشیند، تو، نه میتوانی زخم را از قلبت واب