3 تا مرغ داشتن باهم درددل میکردن اولی میگه دیشب دخترمو دی