اونی ک درسشو بلده با اونی ک درسشو حفظ کرده خیلی فرق داره