دست شما ممکن است ۵۰ درصد قدرتش را بدون انگشت کوچکتان از د