~ هیـچ چیز زیـباتَر اَز این نیسـت کِه پَس از دلمُـردگی ای