تجربه نشان داده برای کاهش وزن ۲ بار پیاده روی ۳۰ دقیقه ای