سنجابها با فررندان سنجاب های دیگر بسیار مهربانانه و ملایم