تورا دوست دارم چراکه جزتوکسی رابرای دوست داشتن نمی یابم.