به خاطِرت با میلیاردها آدم که هیچ !    با کل دنیا میجنگـَ