‏همونی کِه از نرفتنش مطمعنی،به بدترین نوعِ ممکن میره!(: