.آمدی ٺا با نڪَاهی      رخنه درجانم ڪنی          اٺشی درد