روزایی که بیشتر از همیشه به خودت عشق می ورزی،خورشید روشن