با اون قسمت از خودتت که اشتباه میکنه مهربون تر باش اون در