همین برای من بس است که بدانم از خیابانی که رد میشوم