مالک را گفتند: چگونه است که تو هیچوقت، حتی در مه آلودترین