الهی قلبی ده تا خانه تو باشد و زبانم به ذکرت معطر شود و ج