درجهانی زندگی می کنیم که بایدپنهانی عشق بازی کرد، درحالیک