فقط این کار از متور های ایرانی بر میاد.منظورم له کردنه