بار الها تو را سپاس كه پرده سياه شب را به نور صبح شكافتى
و م...

بار الها تو را سپاس كه پرده سياه شب را به نور صبح شكافتى

و ما را از روشنى روز بهره مند ساختى خدای خوب من ..
بنام تو که بی همتائی مهربانی وجاودانی
پس با لطفت چهار حاجت مرا برآور ..
سلامتی برای عزیزانم وخودم برکت و موفقیت در کارهایم .
سعادت و شادی ...
من میدانم لطف تو آنقدر زیاد است که چون همیشه این چهار حاجتم را روا میکنی من نیز چون همیشه ترا شکر گزار خواهم بود
آمین