بهتره ب معشوقه ای دل ببندیم که حداقل مطمءن باشیم ی بالاخر