مثبت بودن به این معنی نیست که همیشه باید شاد باشی!