فراموش نکن که خوش قلبی تو را قشنگ میکند و در نظر دیگران ز