بحران حاشیه نشینی در کشور6سال پیش 9ملیون نفر بودند وحال 11مل...

بحران حاشیه نشینی در کشور

6سال پیش 9ملیون نفر بودند
وحال 11ملیون
حاشیه نشینی به صورت های زیر تعریف میشود
1-اطاق-خشت گل بصورت منظم ساخته شده یاشد
2-کمیر- از محل چیدن و پختن خشت کوره های متروک ساخته شود
3-زیر زمین
4-مقبره
5-کرگین-دیوارخشت با شقف حصیر
6-الونگ-اتاقی که با مصالح کهنه ساخته شود
7-زاغه- محل مسکونی که دران مصالحی به کار نرفته و پایین تراز سطح زمین دیوار گود باشد
طبق امار 11 ملیون نفر حاشیه نشین هستند و این امار در حال رشد است
35درصد حاشیه نشینان در شهرتهران هستند
امار حاشیه نشینی در استان ها
تهران - 2870خانوار رتبه اول
بندر عباس- 2680 خانوار
اهواز - 2293خانوار
کرمانشاه- 582خانوار
بوشهر- 198 خانوار
و همدان- 126خانوار کمترین حاشیه نشین را دارد
میزان سواد در مناطق حاشیه نشینی بسیار فقیر است
منبع
روزنامه شهروند
11/دی/93