این لحظه رو دوس دارم. که هیچ وقت برای من به وجود نمیاد