سه هفته نقاهت برای مهاجم تیم ملی/ جزییات ماجرای جراحت شوک