میشه کمک کنین دنبال کننده هام زیاد شن خودمم از کم بودنشون