میگن اینکه بعضی ها دوست دارن خودآزاری کنن و با روزه خودشو