🔰شیعه و سنی در ایران و افغانستان جنایات تکفیری ها را محکوم کردند...🔰