یه جایی از زندگیت یهو به خودت میای میبینی هیچکس تو زندگیت