ارشــام موضوع مُهم نیست ،حرف زدن با طُ رو دوست دارم.😍💋