دیدی یه دفعه؛ یه نفر وارد زندگیت میشه که مسیر زندگیت رو ب