بی پولی آدما خیلی با هم فرق میکنه. یکی در حد اینکه امسال