سمانه جونم خوشمل شد؟؟؟؟ دیدی لاک خوشمل برات زدم;-)