داشتن یک معده و دستگاه گوارش سالم یکی از عوامل داشتن عمر