دلم خاست اینجا یه چیزی رو ثبت کنم نمیدونم شاید یه روز خون