سلاله از اول ماه پیام داد که نذری امسالت را جایی قول نده.