سلسله مباحث شبهای رمضان با موضوع دعا، در جوار شهدای گمنام