پسره استـــایلش مثل فرغونـــیه که از طبقه ۱۲ ام افتاده،