عدر خواهی کنه چی بشه نوووش جونش مگه دل نداره ادم نیست پول