اینجاست که خانم هایده فرمودن: روزای روشن خداحافظ...