ازم ميپرسن كامبيزو بيشتر دوست داري كه همش تو عكساته؟... و