امروز آخرین جمعه ماه مبارک رمضان است و به فرمایش امام خمی