خودمم ميخوام ولي نميدونم چرا همش وقفه ميوفته و حوصله نوشت