چه زیبا گفت مولانای جان: هزار بار... گر پیاده طواف کعبه ک