بدشانسی در عشق، به سلامت مردان آسیب می زند، تحقیقات جدید